logo
Nákupní košík

MENU

SLEVA 4 % V NAŠEM E-SHOPU. Prodlužujeme akci do 30.09.2021, nebo do vyprodání zásob. V našem e-shopu získáte záruku 48 měsíců a možnost vrácení zboží do 2 měsíců.


Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov


Marika Czanerová, 92501 Matúškovo 943, IČO:  51 039 389,
kontaktné údaje: email: lacnegarnize@lacnegarnize.sk tel.: 0905654919 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) v súvislosti so splnením informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov(ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu,  zmluvu o dielo resp. inú zmluvuo ktorú dotknutá osoba prejavila záujem.

1.    Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno:    Marika Czanerová
Miesto podnikania:    92501 Matúškovo 943
IČO:            51 039 389
Práva forma:        živnostník
Zapísaný:    Okresný úrad Galanta,
kontaktné údaje:    email: lacnegarnize@lacnegarnize.sk tel.: 0905654919

2.    Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Účel:    uzatvorenie kúpnej zmluvy a predzmluvné vzťahy

Právny základ:
§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby

Prevádzkovateľ týmto oznamuje zákazníkovi ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, bude v procese uzatvorenia zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľomv rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Účel:    vernostné programy

Právny základ:
§ 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov – oprávneným záujmom prevádzkovateľa je poskytovať zákazníkom zľavy na kupovanom tovare. Zákazník teda pri uzatváraní kúpnych zmlúv získava zľavu prostredníctvom registrácie vo vernostnom programe. V súlade so zásadou proporcionality, prevádzkovateľ dospel k záveru, že viesť zákazníka ako člena vernostného programu na účely získania zľavy pri kúpe tovaru a to na základe záujmu zákazníka prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby. K spracúvaniu takto získaných osobných údajov prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia na jeho ochranu.

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže prevádzkovateľ po uzatvorení kúpnej zmluvy resp. po registrácii vo vernostnom programe, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje, ktoré mu zákazník poskytol.

Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu.

3.    Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajúosobné údaje sú:

Dopravca:

Obchodné meno:    Slovak Parcel Service s.r.o.
Sídlo:            Senecká cesta 1Ivanka pri Dunaji 900 28
IČO:            31 329 217
Právna forma:        Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný:    v obchodnom registryVložka číslo:  3215/B
Zastúpený:        Mgr. Ján Ťurek

Dopravca:

Obchodné meno:    SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o.
Sídlo:            Družby 22  Banská Bystrica 974 01
IČO:            45 497 885
Právna forma:        Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný:    v obchodnom registryVložka číslo:  17990/S
Zastúpený:        Ing. Štefan Hrebík

 

 

 

Štátne inštitúcieza účelom plnenia povinností prevádzkovateľa:

daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. slovenská obchodná inšpekcia, úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

4.    Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: doba určitá –doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka si môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na súde v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru – uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany); dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu.

5.    Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

    požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
    na opravu osobných údajov,
    na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
    namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
    podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu lacnegarnize@lacnegarnize.sk telefónne číslo, 0905654919 alebo písomne na poštovú adresu Matúškovo č.d. 943 Matúškovo psč: 92501 prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.  

 

KONTAKT

DESIGN EU S.R.O.
ŽELEZNIČIARSKA 1441/52
924 01 GALANTAINFORMACE

Telefón 00421 905 654 919

v prac. dni od 7:00 do 15:30 hod.

NEBO MAILEM NA ADRESE:

E-mail nejgarnyze@nejgarnyze.cz

© Všechna práva vyhrazena - www.nejgarnyze.cz - Tvorba web stránok od
© Copyright
Soubory cookie používáme, abychom zajistili co nejlepší prohlížení našich webových stránek. Další informace naleznete na stránce jak používáme cookies
SOUHLASÍM    Odmítám